اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمدعلی 68,700 ریال 08 خرداد 1398
محمدعلی 74,700 ریال 31 ارديبهشت 1398
محمدعلی 56,900 ریال 29 ارديبهشت 1398
محمدعلی 56,800 ریال 27 ارديبهشت 1398
محمدعلی 55,350 ریال 26 ارديبهشت 1398

 

تاکنون مبلغ 312,450 ریال به کاربران پرداخت شده است